1. Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της © Psychology.com.gr (Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά . Η Psychology.com.gr σας εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Psychology.com.gr και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Psychology.com.gr . Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Psychology.com.gr.

 

2. Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Psychology.com.gr.

 

3. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του website είτε είναι ιδιοκτησία της Psychology.com.gr είτε των συνδεδεμένων μ” αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στο website κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες του website εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στο website.

 

4. Η Psychology.com.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κατέχετε από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το Website και πρέπει να λάβετε την άδεια από αυτό το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή πριν κάνετε download του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

 

5. Στην περίπτωση που υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό για να συμπεριληφθεί στο website, συμφωνείτε να χορηγήσετε στην Psychology.com.gr μια παγκόσμια, συνεχή, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, μη αποκλειστική άδεια για να χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, εμφανίσετε δημοσίως και μεταφράσετε οποιοδήποτε υλικό του Website ή οποιουδήποτε άλλου website της Psychology.com.gr . Η Psychology.com.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει ή να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε για να συμπεριληφθεί σε αυτό το Website το οποίο η Psychology.com.gr θεωρεί ότι αντιτίθεται στους στόχους του Website ή το οποίο παραβιάζει τους όρους αυτούς ή είναι επιζήμιο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για συμφέροντα των άλλων μελών.

 

6. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Psychology.com.gr ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.